Skip navigation

Category Archives: MSX

Game Release Date: 1986
Composer: Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima

Codec: FLAC
Tracks: 15
Channels: Mono
Bit Depth: 16bit
Sample Rate: 48000Hz


Download
Mega

Game Release Date: 1986
Composers: Miki Higashino


Codec: FLAC
Tracks: 14
Channels: Mono
Bit Depth: 16bit
Sample Rate: 48000Hz


Download
Mega

Game Release Date: 1986
Composers: Miki Higashino


Codec: FLAC
Tracks: 14
Channels: Mono
Bit Depth: 16bit
Sample Rate: 48000Hz


Download
Mega

Game Release Date: 1986
Composer: Shigeru Fukutake, Yoshinori Sasaki


Codec: FLAC
Tracks: 9 + 22 SFX
Channels: Mono
Bit Depth: 16bit
Sample Rate: 48000Hz


Download
Mega

Game Release Date: 1991
Composers: Einosuke Nagao, Masanobu Tsukamoto


Codec: FLAC
Tracks: 10 + 4SFX
Channels: Mono
Bit Depth: 16bit
Sample Rate: 48000Hz


Download
Mega

Game Release Date: 1991
Composers: Einosuke Nagao, Masanobu Tsukamoto


Codec: FLAC
Tracks: 10 + 4SFX
Channels: Mono
Bit Depth: 16bit
Sample Rate: 48000Hz


Download
Mega